Tầng 3-4, Toà nhà The CBD Premium Home,
125 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
Floor 3-4, The CBD Premium Home,
125 Dong Van Cong Street, Thanh My Loi Ward, District 2, HCM City
SnowTown Saigon
SnowTown Saigon
SnowTown Saigon
SnowTown Saigon

TICKET BOOKING

>
TICKET BOOKING

SĂN VÉ 0 ĐỒNG - SỬ DỤNG 13/07

[ SĂN VÉ 0 ĐỒNG CHO TRẺ EM DƯỚI 1M4 SỬ DỤNG 13/7/2020 CHO 2 KHUNG GIỜ 17G-19G & 19G-21G]

+ Vé miễn phí chỉ áp dụng ngày thường dành cho TRẺ EM dưới 140 cm.

+ Vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày 13/07/2020 trong khung giờ 17g – 19g, 19g – 21g.

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

+ Mỗi tài khoản chỉ mua 2 vé.

SĂN VÉ 0 ĐỒNG - SỬ DỤNG 14/07

[ SĂN VÉ 0 ĐỒNG CHO TRẺ EM DƯỚI 1M4 SỬ DỤNG 14/7/2020 CHO 2 KHUNG GIỜ 17G-19G & 19G-21G]

+ Vé miễn phí chỉ áp dụng ngày thường dành cho TRẺ EM dưới 140 cm.

+ Vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày 14/07/2020 trong khung giờ 17g – 19g, 19g – 21g.

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

+ Mỗi tài khoản chỉ mua 2 vé.

SĂN VÉ 0 ĐỒNG - SỬ DỤNG 15/07

[ SĂN VÉ 0 ĐỒNG CHO TRẺ EM DƯỚI 1M4 SỬ DỤNG 15/7/2020 CHO 2 KHUNG GIỜ 17G-19G & 19G-21G]

+ Vé miễn phí chỉ áp dụng ngày thường dành cho TRẺ EM dưới 140 cm.

+ Vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày 15/07/2020 trong khung giờ 17g – 19g, 19g – 21g.

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

+ Mỗi tài khoản chỉ mua 2 vé.

SĂN VÉ 0 ĐỒNG - SỬ DỤNG 16/07

[ SĂN VÉ 0 ĐỒNG CHO TRẺ EM DƯỚI 1M4 SỬ DỤNG 16/7/2020 CHO 2 KHUNG GIỜ 17G-19G & 19G-21G]

+ Vé miễn phí chỉ áp dụng ngày thường dành cho TRẺ EM dưới 140 cm.

+ Vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày 16/07/2020 trong khung giờ 17g – 19g, 19g – 21g.

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

+ Mỗi tài khoản chỉ mua 2 vé.

SĂN VÉ 0 ĐỒNG - SỬ DỤNG 17/07

[ SĂN VÉ 0 ĐỒNG CHO TRẺ EM DƯỚI 1M4 SỬ DỤNG 17/7/2020 CHO 2 KHUNG GIỜ 17G-19G & 19G-21G]

+ Vé miễn phí chỉ áp dụng ngày thường dành cho TRẺ EM dưới 140 cm.

+ Vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày 17/07/2020 trong khung giờ 17g – 19g, 19g – 21g.

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

+ Mỗi tài khoản chỉ mua 2 vé.

SĂN VÉ 0 ĐỒNG - SỬ DỤNG 20/07

[ SĂN VÉ 0 ĐỒNG CHO TRẺ EM DƯỚI 1M4 SỬ DỤNG 20/07/2020 CHO 2 KHUNG GIỜ 17G-19G & 19G-21G]

+ Vé miễn phí chỉ áp dụng ngày thường dành cho TRẺ EM dưới 140 cm.

+ Vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày 20/07/2020 trong khung giờ 17g – 19g, 19g – 21g.

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

+ Mỗi tài khoản chỉ mua 2 vé.

SĂN VÉ 0 ĐỒNG - SỬ DỤNG 21/07

[ SĂN VÉ 0 ĐỒNG CHO TRẺ EM DƯỚI 1M4 SỬ DỤNG 21/07/2020 CHO 2 KHUNG GIỜ 17G-19G & 19G-21G]

+ Vé miễn phí chỉ áp dụng ngày thường dành cho TRẺ EM dưới 140 cm.

+ Vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày 21/07/2020 trong khung giờ 17g – 19g, 19g – 21g.

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

+ Mỗi tài khoản chỉ mua 2 vé.

SĂN VÉ 0 ĐỒNG - SỬ DỤNG 22/07

[ SĂN VÉ 0 ĐỒNG CHO TRẺ EM DƯỚI 1M4 SỬ DỤNG 22/07/2020 CHO 2 KHUNG GIỜ 17G-19G & 19G-21G]

+ Vé miễn phí chỉ áp dụng ngày thường dành cho TRẺ EM dưới 140 cm.

+ Vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày 22/07/2020 trong khung giờ 17g – 19g, 19g – 21g.

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

+ Mỗi tài khoản chỉ mua 2 vé.

SĂN VÉ 0 ĐỒNG - SỬ DỤNG 23/07

[ SĂN VÉ 0 ĐỒNG CHO TRẺ EM DƯỚI 1M4 SỬ DỤNG 23/07/2020 CHO 2 KHUNG GIỜ 17G-19G & 19G-21G]

+ Vé miễn phí chỉ áp dụng ngày thường dành cho TRẺ EM dưới 140 cm.

+ Vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày 23/07/2020 trong khung giờ 17g – 19g, 19g – 21g.

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

+ Mỗi tài khoản chỉ mua 2 vé.

SĂN VÉ 0 ĐỒNG - SỬ DỤNG 24/07

[ SĂN VÉ 0 ĐỒNG CHO TRẺ EM DƯỚI 1M4 SỬ DỤNG 24/7/2020 CHO 2 KHUNG GIỜ 17G-19G & 19G-21G]

+ Vé miễn phí chỉ áp dụng ngày thường dành cho TRẺ EM dưới 140 cm.

+ Vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày 24/07/2020 trong khung giờ 17g – 19g, 19g – 21g.

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

+ Mỗi tài khoản chỉ mua 2 vé.

SĂN VÉ 0 ĐỒNG - SỬ DỤNG 27/07

[ SĂN VÉ 0 ĐỒNG CHO TRẺ EM DƯỚI 1M4 SỬ DỤNG 27/07/2020 CHO 2 KHUNG GIỜ 17G-19G & 19G-21G]

+ Vé miễn phí chỉ áp dụng ngày thường dành cho TRẺ EM dưới 140 cm.

+ Vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày 27/07/2020 trong khung giờ 17g – 19g, 19g – 21g.

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

+ Mỗi tài khoản chỉ mua 2 vé.

SĂN VÉ 0 ĐỒNG - SỬ DỤNG 28/07

[ SĂN VÉ 0 ĐỒNG CHO TRẺ EM DƯỚI 1M4 SỬ DỤNG 28/07/2020 CHO 2 KHUNG GIỜ 17G-19G & 19G-21G]

+ Vé miễn phí chỉ áp dụng ngày thường dành cho TRẺ EM dưới 140 cm.

+ Vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày 28/07/2020 trong khung giờ 17g – 19g, 19g – 21g.

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

+ Mỗi tài khoản chỉ mua 2 vé.

SĂN VÉ 0 ĐỒNG - SỬ DỤNG 29/07

[ SĂN VÉ 0 ĐỒNG CHO TRẺ EM DƯỚI 1M4 SỬ DỤNG 29/07/2020 CHO 2 KHUNG GIỜ 17G-19G & 19G-21G]

+ Vé miễn phí chỉ áp dụng ngày thường dành cho TRẺ EM dưới 140 cm.

+ Vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày 29/07/2020 trong khung giờ 17g – 19g, 19g – 21g.

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

+ Mỗi tài khoản chỉ mua 2 vé.

SĂN VÉ 0 ĐỒNG - SỬ DỤNG 30/07

[ SĂN VÉ 0 ĐỒNG CHO TRẺ EM DƯỚI 1M4 SỬ DỤNG 30/07/2020 CHO 2 KHUNG GIỜ 17G-19G & 19G-21G]

+ Vé miễn phí chỉ áp dụng ngày thường dành cho TRẺ EM dưới 140 cm.

+ Vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày 30/07/2020 trong khung giờ 17g – 19g, 19g – 21g.

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

+ Mỗi tài khoản chỉ mua 2 vé.

SĂN VÉ 0 ĐỒNG - SỬ DỤNG 31/07

[ SĂN VÉ 0 ĐỒNG CHO TRẺ EM DƯỚI 1M4 SỬ DỤNG 31/07/2020 CHO 2 KHUNG GIỜ 17G-19G & 19G-21G]

+ Vé miễn phí chỉ áp dụng ngày thường dành cho TRẺ EM dưới 140 cm.

+ Vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày 31/07/2020 trong khung giờ 17g – 19g, 19g – 21g.

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

+ Mỗi tài khoản chỉ mua 2 vé.

VÉ NGÀY THƯỜNG

[ TỪ THỨ 2 – THỨ 6  ]

+ Vé ngày thường dành cho Khách hàng từ 90 cm trở lên và dưới 90cm thì miễn phí.

+ Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 trong khung giờ 9g -17g, 17g – 19g, 19g – 21g.

+ Vé chỉ có giá trị 1 tháng từ ngày mua vé (Ngày mua vé được ghi trên vé).

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

VÉ CUỐI TUẦN

[ THỨ BẢY & CHỦ NHẬT ]

+ Vé Cuối Tuần dành cho Khách hàng từ 90 cm trở lên và dưới 90cm thì miễn phí.

+ Khung giờ hoạt động từ 9g – 21g ( 6 suất: 9g – 11g, 11g – 13g, 13g – 15g, 15g – 17g, 17g – 19g, 19g – 21g)

+ Áp dụng cho thứ 7 & chủ nhật.

+ Vé chỉ có giá trị 1 tháng từ ngày mua vé (Ngày mua vé được ghi trên vé).

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.